Radonmätning

Viktigt att göra radonmätning hemma

Säsongen för radonmätning är snart här, och det är dags att beställa dina radonmätare. För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö är det av största vikt att mäta radonhalten regelbundet. 

I bostäder och allmänna lokaler är årsmedelvärdet för radonhalten satt till 200 Bq/m3. En långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, med cirka 500 fall varje år, näst efter rökning. Uppskattningsvis finns det ungefär 400 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överstiger 200 Bq/m3.

Det är enkelt att mäta radonhalten själv genom att genomföra en långtidsmätning. Under eldningsperioden, från den 1 oktober till den 30 april, ska mätningen pågå i minst 60 dagar för att ge ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radondosor som passar din bostad, lägenhet eller arbetsplats och placera dem enligt medföljande anvisningar. När mätningsperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna. Inom ungefär en vecka får du en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Det är särskilt viktigt att utföra en radonmätning:

  • Vid försäljning eller köp av en bostad.
  • I samband med om- eller tillbyggnation av bostaden.
  • Vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation, särskilt om husgrunden inte är ordentligt tätad mot markradon.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen genomfördes.
  • Om du misstänker att det finns en radon

Om mätresultaten visar radonhalter över 200 Bq/m3 är det nödvändigt att vidta åtgärder. Det är viktigt att få professionell hjälp för att identifiera källan till radon och genomföra lämpliga åtgärder. Dessa kan inkludera ökad luftomsättning, tätning eller isolering.

Att genomföra en radonmätning med radonmätare är det enda sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon. Genom att använda ackrediterade mätpaket kan du enkelt genomföra en långtidsmätning, vilket ger dig ett pålitligt årsmedelvärde.